Our Products
Contact Us
Cas No.60456-23-7 (S)-Oxiranemethanol

Cas No.60456-23-7 (S)-缩水甘油

singleproducttemplate
Chemical Name: (S)-缩水甘油
singleproducttemplate
60456-23-7
singleproducttemplate
Molecular Type: C3H6O2
Product Category :

(S)-缩水甘油也可用作药物的成分之一。它可能作为药物载体、增溶剂或辅助剂使用。根据具体药物的需要,(S)-缩水甘油可以具备不同的性质和功能,例如调整药物的溶解性、稳定性或生物利用度等。因此,它在药物制剂和药物传递系统中的应用也有一定的潜力。此外(S)-缩水甘油用于合成手性 (E)-烯丙醇侧链,该侧链可通过交叉复分解反应引入到前列环素和前列腺素骨架中。

Related Products
Related Posts With 手性化合物
No data was found
Scroll to Top