Our Products
Contact Us
Cas No. 61278-21-5 (S)-3-Amino-1,2-propanediol

Cas No. 61278-21-5 (S)-3-氨基-1,2-丙二醇

singleproducttemplate
Chemical Name: (S)-3-氨基-1,2-丙二醇
singleproducttemplate
61278-21-5
singleproducttemplate
Molecular Type: C3H9NO2
Product Category :

(S)-3-氨基-1,2-丙二醇可作为合成药物的中间体或起始原料,参与合成具有生物活性的化合物。它可以用于合成抗癌药物、激素类药物、抗病毒药物等活性分子。此外,(S)-3-氨基-1,2-丙二醇也可应用于手性合成领域,用于制备手性药物和手性分子。它可以作为手性配体或参与手性催化反应,控制产物的手性构型。

Related Products
Related Posts With 手性化合物
No data was found
Scroll to Top